Krystalizacja marmuru

Mar­mur to cenny mate­riał budowlany zna­j­du­jący sze­rokie zas­tosowanie w budown­ictwie, rzeź­bie i architek­turze. Jest to skała meta­mor­ficzna pow­stała z przeo­braże­nia wapieni.

Krystalizacja marmuru

Ofer­u­jemy naprawę wszys­t­kich powierzchni z traw­er­tynu, mar­muru, gran­itu, lastriko

Nasze usługi obejmują:

Mar­mur stanowi sym­bol ele­gancji i dobrego smaku, a jego bogactwo kolorów stwarza sze­rokie możli­wości zas­tosowa­nia we wnętrzach. Z mar­muru wykony­wane są mar­murowe posadzki, mar­murowe schody, mar­murowe parapety.

Zobacz także: Krys­tal­iza­cja mar­muru lub skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+