Polerowanie granitu

Granit jest jed­nym z tward­szych kamieni nat­u­ral­nych uży­wanych w budown­ictwie. Z tego powodu wymaga bardziej zaawan­sowanych urządzeń i technologii.

Jesteśmy w stanie nie tylko wys­zli­fować i wypolerować granit, ale także jako jedni z nielicznych wykonać pełną krys­tal­iza­cję, przy­wraca­jąc mu tym samym nowy wygląd.

Do polerowa­nia gran­itu uży­wamy tzw. rzep, których gran­u­lacja odpowied­nio zwięk­szana pod­czas pro­cesu polerowa­nia wpływa na polerowaną powierzch­nię i pozwala na uzyskanie połysku i gład­kiej powierzchni granitu.

Profil Facebook
Google+