Usługi

Szli­fowanie betonu, las­tryko, posadzki

Szlifowanie betonu

Szli­fowanie betonu zwięk­sza odporność podłogi na ścieranie i uszkodzenia mechan­iczne, co sprawia, że szli­fowana powierzch­nia nadaje się ide­al­nie do zas­tosowań prze­mysłowych oraz miejsc wyjątkowo dużego ruchu i użytkowania.

Renowacja schodów, podłóg, posadzek

Renowacja schodów

Renowacja schodów i podłóg polega na usunię­ciu wierzch­niej warstwy kamienia, odpowied­nie oczyszcze­nie powierzchni schodów oraz wypolerowanie ich na nowo.

Polerowanie gran­itu, kamienia, posadzek

Polerowanie posadzki

Polerowanie posadzek to pro­ces przy­wraca­nia powierzchni posadzki pier­wot­nego wyglądu oraz walorów este­ty­cznych. Dodatkowo utwardza i poprawia odporność powierzch­niom kamiennym.

Krys­tal­iza­cja gran­itu, marmuru

Krystalizacja marmuru

Krys­tal­iza­cja jest to cykl dzi­ałań, w których przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków chemicznych (krys­tal­iza­torów) zmienia się struk­turę powierzch­niowej warstwy marmuru.

Czyszcze­nie kamienia, gran­itu, mar­muru, lastryko

Czyszczenie kamienia

Praw­idłowo użytkowany i kon­ser­wowany kamień jest bardzo łatwy do czyszczenia.

Naprawa schodów, posadzki, podłóg

Naprawa

Impre­g­nacja posadzki ma na celu zabez­piecze­nie przed wnikaniem nieczys­tości oraz ułatwić jej czyszcze­nie. Posadzka po renowacji wygląda jak nowo położona.

Las­triko naprawa, odnaw­ianie, polerowanie

Naprawa

Las­tryko to sto­sunkowo stara tech­nolo­gia, dziś już mniej pop­u­larna. Ale mało kto wie, że stare naw­ierzch­nie z las­tryko (schody, posadzki, płyty, nagrobki, krawężniki) można przy­wró­cić do ich pier­wot­nego stanu!

Granit naprawa, odnaw­ianie, polerowanie

Naprawa

Granit – skała pochodzenia nat­u­ral­nego, cechu­jąca się niezwykłą trwałoś­cią która sprawia, że jest to mate­riał powszech­nie wyko­rzysty­wany do tworzenia para­petów, blatów kuchen­nych, posadzek i innych powierzchni.

Mar­mur naprawa, odnaw­ianie, polerowanie

Naprawa

Mar­mur stanowi sym­bol ele­gancji i dobrego smaku, a jego bogactwo kolorów stwarza sze­rokie możli­wości zas­tosowa­nia we wnętrzach.

Renowacja rzeźb kamiennych

Naprawa

Renowacja rzeźby kami­en­nej to pra­cochłonne zaję­cie. W tym wypadku nie można użyć cięż­kich narzędzi, a cały pro­ces trzeba wykonać ręcznie.

Profil Facebook
Google+