Polerowanie posadzki

Polerowanie posadzek to pro­ces przy­wraca­nia powierzchni posadzki pier­wot­nego wyglądu oraz walorów este­ty­cznych. Dodatkowo utwardza i poprawia odporność powierzch­niom kamiennym.

Szli­fowanie kamienia odbywa się w całości na mokro co pozwala uniknąć pyle­niu. Pod­czas pier­wszego etapu następuje wyrów­nanie powierzchni posadzki. Drugi etap ma za zadanie zlik­wid­owanie wszys­t­kich rys pow­stałych pod­czas wyrówny­wa­nia podłoża. Następ­nie całość powierzchni posadzki jest polerowana aż do momentu osiąg­nię­cia planowanego połysku. Koń­cowy etap to krys­tal­iza­cja czyli pro­ces chemiczny mający na celu utwardze­nie powierzch­niowe, stworze­nie delikat­nej powłoki krys­tal­icznej oraz zabez­piecze­nie posadzki przed uszkodzeniami.

Aby dowiedzieć się więcej o pro­ce­sie polerowa­nia posadzek skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+