Szlifowanie betonu

Szli­fowanie betonu zwięk­sza odporność podłogi na ścieranie i uszkodzenia mechan­iczne, co sprawia, że szli­fowana powierzch­nia nadaje się ide­al­nie do zas­tosowań prze­mysłowych oraz miejsc wyjątkowo dużego ruchu i użytkowania.

Czyszczenie betonu

Wyjątkowa odporność i wygląd szli­fowanego betonu spraw­iają, że tego typu podłoża są coraz częś­ciej stosowane w mag­a­zy­nach, obiek­tach prze­mysłowych, obiek­tach biurowych, restau­rac­jach, obiek­tach pro­duk­cyjnych, salonach samo­chodowych, garażach, obiek­tach ekspozy­cyjnych oraz nawet we wnętrzach mieszkalnych.

Polerowana powierzch­nia nabiera twar­dości i połysku, a także staje się łatwiejsza w utrzy­ma­niu w czystości.

Zobacz także: naprawa posadzki lub skon­tak­tuj się z nami!

Szlifowanie betonu

Profil Facebook
Google+