Krystalizacja

Efekt mokrej posadzki

Po krys­tal­iza­cji posadzka kami­enna wygląda jak lus­tro. Kolory stają się inten­sy­wne, kamień wygląda jakby był świeżo umyty.

Najważniejszą zaletą krys­tal­iza­cji jest trwały efekt (w odróżnie­niu od polerowa­nia i czyszczenia deter­gen­tami, które mogą dać zbliżony efekt, ale wyłącznie krótkotrwały).

Krystalizacja posadzek

Fot. Posadzka po krys­tal­iza­cji i polerowa­niu – sucha powierzch­nia błyszczy się jak lustro

Pro­ces krys­tal­iza­cji przy­wraca nat­u­ralny blask oraz utwardza powierzch­nie kamienia. Głównym skład­nikiem mar­muru jest węglan wap­niowy (CaCO3). Ze względu na dużą zawartość tego związku mar­mur jest kamie­niem sto­sunkowo miękkim, mało opornym na dzi­ałanie czyn­ników zewnętrznych.

Co to jest krys­tal­iza­cja?

Krys­tal­iza­cja polega na trwałej zmi­anie struk­tury kamienia w sposób chemiczny.

Krys­tal­iza­cja jest to cykl dzi­ałań, w których przy wyko­rzys­ta­niu środ­ków chemicznych (krys­tal­iza­torów) zmienia się struk­turę powierzch­niowej warstwy mar­muru. W cza­sie krys­tal­iza­cji struk­tura krysz­tału węglanu wap­niowego otwiera się i pod wpły­wem kwasu zna­j­du­jącego się w krys­tal­iza­torze ulega zniszczeniu.

W wyniku reakcji chemicznej, która zachodzi miedzy węglanem wap­nia a kwasem, pow­stają nowe związki chemiczne. Związki te – hek­su­flu­oro krzemian wap­niowy Ca (SiF6) – charak­teryzują się dużą twar­doś­cią, co zde­cy­dowanie zwięk­sza odporność mar­muru na ścieranie i zarysowa­nia. Kamień staje się tward­szy, a jego powierzch­nia gładka. (Zobacz także: czyszcze­nie kamienia)

Praw­idłowe wyko­nanie krys­tal­iza­cji skutecznie zabez­piecza podłogę przed szy­bkim niszcze­niem, poprawia jej wygląd i ułatwia codzi­enna konserwacje.

Krystalizacja posadzek

Zobacz także: Polerowanie posadzki lub skon­tak­tuj się z nami!

Profil Facebook
Google+