Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

8 lat temu
po odnowie

Na zlece­nie Uni­w­er­sys­tetu Eko­nom­icznego w Katow­icach wykon­al­iśmy kom­plek­sowe prace renowa­cyjne całego pię­tra budynku o powierzchni 130m2.

Posadzka wyko­nana była z mar­muru pol­skiego. Całość prac pole­gała na:

  • zdziera­niu i usuwa­niu polimerów nakładanych przez lata
  • wyrów­na­niu płyt i sied­miokrot­nym zas­zli­fowa­niu całości
  • usunię­ciu zarysowań
  • polerowa­niu posadzki
  • zabez­piecze­niu posadzki przez pro­ces krystalizacji
Profil Facebook
Google+